TEORIA LETRARE PSIKOANALITIKE

Mund të jetë e dobishme të bëhet dallimi midis tre llojeve të ndryshme të kritikës letrare psikoanalitike

Atle KITTANG

Marrëdhënia midis psikanalizës dhe teorisë letrare është e ndërlikuar. Nga njëra anë, pak rryma idesh kanë pasur rëndësi më të madhe si për letërsinë ashtu edhe për studimet letrare gjatë shekullit të XX-të, sa psikanaliza; dhe anasjelltas, ndoshta pak aktivitete jashtë observimeve klinike kanë ndikuar më shumë në teoritë e psikanalizës sesa vetë letërsia. Nga ana tjetër, vështirë se dikush mund të pretendojë se ka arritur të zhvillojë një teori konsistente psiko-analitike të letërsisë. Për shembull, koncepti qendror i psikanalizës, ndërdija, ka rezultuar se është jashtëzakonisht e vështirë për t’u përfshirë në një teori dhe metodologji letrare.

Afërsia midis letërsisë dhe psikanalizës është bërë e qartë që në kryeveprën e parë të Sigmund Frojdit Die Traumdeutung (1900). Këtu janë përdorur shembuj nga Mbreti Edip dhe Hamleti për të ilustruar pikat qendrore në teorinë e ëndrrave dhe në atë mënyrë që tregon teorinë bazë të psikanalizës mbi kompleksin e Edipit dhe fazën edipore në zhvillimin e fëmijës. Dhe gjatë gjithë shkrimit të tij, Frojdi i kthehet vazhdimisht letërsisë për të ilustruar dhe sqaruar teoritë e tij. Por në mënyrë rigoroze, vetëm në një artikull të vogël të vitit 1908, “Der Dichter und das Phantasieren”, ai përshkruan një teori psikoanalitike ç’është krijimtaria: një aktivitet kompensues i imagjinatës, i krahasueshëm me ëndrrat, fantazitë dhe lojërat e fëmijëve, në të cilat shtysa të pavetëdijshme (shtysa seksuale dhe shtysa e egos) çlirohen dhe pranohen si objekte identifikimi falë efektit zbutës ose transformues të arteve. Kjo skicë, në këmbim, ka qenë pikënisja për një seri të gjatë përpjekjesh për të teorizuar në mënyrë psikoanalitike rreth artit dhe letërsisë dhe për shumë kritika letrare psikoanalitike.

Mund të jetë e dobishme të bëhet dallimi midis tre llojeve të ndryshme të kritikës letrare psikoanalitike. Më e vjetra (dhe metodologjikisht më problematikja) e konsideron letërsinë si shprehje të dëshirave të ndrydhura të autorit,traumave dhe konflikteve. Duke përdorur analizën e ëndrrave të vetë Frojdit si model, elementët në tekstet letrare interpretohen si shprehje të transformuar të pavetëdijes së autorit dhe materiali biografik merret si dëshmi plotësuese aty ku është e mundur. Rezultati është zakonisht një psikobiografi, e cila ka ngjashmëri me përshkrimet e rasteve të vetë Frojdit. Shembulli klasik është Edgar Poe (1933) i Marie Bonapartes, për të cilin vetë Frojdi shkroi parathënien. Studimi i vetë Frojdit për Leonardo da Vinçin, “Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910), është një shembull i qartë i konstruksioneve të tilla psikobiografike.

Një tjetër strategji analitike njeh natyrën problematike të përpjekjes për të rindërtuar pavetëdijen e një autori duke lexuar tekste letrare nën dritën e tezës që do të vërtetonin në mënyrë ideale dhe zgjedh të kënaqet me “vetë tekstet”, që do të thotë para së gjithash personat dhe konstelacionet e personazheve. që shfaqen në tekste. Edhe këtu, vetë Frojdi ofron modele të caktuara, për shembull përmes mënyrës së tij të interpretimit të personazhit të Hamletit dhe hezitimit të tij në Die Traum deutung. Kur Hamleti heziton t’i marrë jetën xhaxhait të tij, kjo ndodh sepse ai në mënyrë të pavetëdijshme identifikohet me veprimet e Klaudit – të vrasësh vëllain (babain) dhe të martohesh me kunatën (nënën). Kritika psikoanalitike është e pasur me një psikoanalizë të tillë të personave të trilluar. Jo më pak brenda traditës psikanalitike, e cila shpesh quhet “shkolla e relacioneve me objektin” dhe që, ndër të tjera, ka Melanie Klein si figurë qendrore në plan të parë, gjejmë kontribute të rëndësishme në këtë formë të interpretimit të veprës psikoanalitike. Pyetja nëse është e arsyeshme të konsiderohet se personat e trilluar mund të kenë diçka “në ndërdije” që mund të interpretohet, megjithatë, është një kundërshtim i ndërlikuar ndaj një kritike të tillë. Këtë e pranon, ndër të tjera, ndoshta analisti më i sofistikuar i teksteve brenda kësaj tradite, francezi Charles Mauron. Në librat e tij si Des metaphores obsédantes au mythe personnel (1963) ai zhvillon nën nocionin “psikokritikë” një analizë të rafinuar të rrjeteve dhe modeleve që krijohen midis imazheve dhe konstelacioneve të figurave në veprat që ai i studion. Këto rrjete, të cilat në një farë kuptimi duhet të korrespondojnë me “asociacionete lira” në një terapi psikoanalitike, organizohen kështu në një “mit personal”, që interpretohet në mënyrë psikoanalitike, eventualisht me mbështetjen e informacioneve biografike për autorin që ka krijuar tekstet. Edhe këtu fundamenti psikobiografik bëhet i domosdoshëm.

Lloji i tretë i kritikës psikoanalitike kthehet drejt polit të tretë në procesin e komunikimit letrar, pra lexuesi. Përfaqësuesi kryesor i kësaj teorie psikologjike të recepsionit është amerikani Norman N. Holland. Në të vërtetë, në librin e tij të parë botuar më 1968, The Dynamicks of Literary Response , Hollandi përpiqet të bashkojë një teori të re të frymëzuar kritikisht të veprës letrare me një teori psikoanalitike të mbrojtjes dhe identifikimit, në një mënyrë të tillë që magjepsja dhe përjetimi e lexuesit mund të shpjegohet në funksion të vetë strukturave të veprës.

Qasjet klasike frojdiane (për shembull teoria e fazave të ndryshme psikoseksuale) dhe metodat e interpretimit (kryesisht që rrjedhin nga teoria e ëndrrave) përdoren për të shpjeguar përvojën e lexuesit dhe efektivitetin e letërsisë. Në veprat e mëvonshme si Five Readers Reading (1975), Hollandi braktis teoritë e tij rreth korrespondencës midis strukturës së veprës dhe përvojës së lexuesit në favor të një hetimi thjesht psikoanalitik të asaj që ndodh kur lexojmë. Rezultati është një seri skicash psikobiografike të pesë lexuesve individualë, të cilat do të vërtetojnë tezën se është konstituimi psikologjik i vetë lexuesit, tema identitare e tij, që e vetme përcakton receptimin e letërsisë, ndërsa vetë teksti letrar pothuajse merr statusine stimulit të pastër. Në mënyra të ndryshme, këto tre qasje tregojnë disa nga problemet që lidhen shumë me një teori psikoanalitike të letërsisë.

Megjithatë, psikanaliza i ka dhënë impulse të rëndësishme teorisë moderne letrare. Me Paul Ricoeur-in, mund të thuhet se psikanaliza ka revolucionarizuar mënyrën tonë të të kuptuarit dhe të interpretimit të “kuptimit”; na ka dhënë një kuptim të ri se çfarë janë fantazitë: ajo ka sfiduar pikëpamjet tona tradicionale se çfarë është subjekti dhe vetëdija; dhe kemiplot shembuj se si kritikët letrarë kanë qenë në gjendje t’i përdorin impulset e tilla në premisat e veta teoriko-letrare.

Kritikja letrare franceze Marthe Robert, për shembull, ka zhvilluar një teori të romanit, në Roman des origines et origines du roman (1972), ku, duke u nisur nga një ese e shkurtër e Frojdit mbi “romanin familjar”, ajo përshkruan pikëpamje emocionuese si mbi historinë e zhanrit, ashtu edhe për raportin midis fiksionit dhe realitetit në teorinë e romanit. Studiuesi amerikan i letërsisë Peter Brooks është frymëzuar në mënyrë të ngjashme nga psikanaliza në esetë e tij mbi teorinë narrative dhe poezinë narrative, të përmbledhura në Reading for the Plot (1984). Duke u mbështetur në teoritë e Frojdit, si dëshira narrative, detyrimi i përsëritjes, shtytja e vdekjes dhe mekanizmat e transferimit, në terapinë psikoanalitike, Brooksi zhvillon një pikëpamje të re të ”shtysës” narrative, që ia mundëson atij të japë shqyrtojë dinamikën e strukturave narrative dhe të paraqesë një konceptim më fleksibël të komunikimit narrativ sesa e gjejmë shpesh në sintezat thjesht letrare. Interesi teoriko- letrar i 20 viteve të fundit për psikanalizën në veçanti lidhet me rileximin e Jacques Lakan-it dhe zhvillimin e mëtejshëm të teorive të Frojdit. Pika të rëndësishme në teoritë e Lacan-it janë ideja e tre “rendeve” (imagjinare, simbolike dhe reale), theksimi i tij mbi rëndësinë themelore të gjuhës si në psikanalizë ashtu edhe në zhvillimin dhe jetën njerëzore, dhe këndvështrimi i tij për dëshirën si një dinamikë “metonimike” gjuhësore dhe imagjinative rreth një mungese a zbrazëtie që nuk mund të plotësohet. Ai ka pasur një ndikim të madh në teorinë letrare evropiane dhe amerikane. Ndër ata që përfaqësojnë një vazhdimësi të pavarur të impulseve lakaniane, duhet përmendur Julia Kristevën, semiotisten dhe psikoanalisten franko-bullgare, e cila, veçanërisht në vitet 1980, ka botuar libra dhe artikuj ku këndvështrimi bazë për letërsinë dhe artin është psikoanalitik. Në Pou voirs de l’horreur (1980) trajton rolin që luajnë refuzimet si diversione psikike gjatë tranzicionit të vështirë nga faza pre-edipale në atë edipale; Histoires d’amour (1983) trajton dashurinë nga një kënd psikoanalitik; Soleil noir. Dépression et melancholie (1987) përqendrohet në përvojat e pikëllimit dhe depresionit. Në të gjithë këta libra, arti dhe letërsia luajnë një rol qendror për argumentimin teorik. Një studiuese amerikane e cila gjithashtu është frymëzuar nga teoritë e Lacan-it është Shoshana Felman. Artikulli i saj kryesor “Turning the Screw of Interpretation” (1977) paraqet një kritikë inteligjente të interpretimit letrar klasik psikoanalitik dhe një demonstrim interesant se si një këndvështrim lakanian i dëshirës mund ta mbarsë analizën letrare moderne, Felman, përndryshe, ka shkruar gjithashtu një hyrje në teoritë e Jacques Lacan-it (shih bibliografinë). Ndonëse shumica e impulseve psikoanalitike në teorinë moderne letrare rrjedhin nga teoritë frojdiane, edhe teoritë e thella psikologjike të C.G. Jung-ut kanë ndikuar pjesërisht në studimet letrare. Vetë Jungu ishte nxënës i Frojdit, por u shkëput nga ai për shkak të një mosmarrëveshjeje rreth rolit të seksualitetit në psikikën njerëzore. Ai zhvilloi teorinë e tij, ku konceptet e ndërdijes kolektive dhe arketipet gradualisht morën rol qendror. Artikulli i Jungut “Psikologjia dhe Letërsia (1930) është, në shumë mënyra, një përgjigje polemike ndaj artikullit të Frojdit mbi krijimin dhe fantazitë dhe tërheq edhe tiparet kryesore të teorisë së arketipave.

Ndër studimet e kritikës letrare të frymëzuara nga Jungu, mund të përmenden Psychanalyse de l’art (1929) të francezit Charles Baudouin dhe Archetypal Patterns in Poetry në poezi të anglezes Maud Bodkin (1934). Përndryshe, impulset Jungiane mund të gjurmohen në pjesën më të madhe të kritikës së re amerikane (shih këtë kapitull). Në Skandinavi, studimi i Eigil Nyborg-ut për H.C. Andersenin përfaqëson një nga analizat e pakta të letërsisë të frymëzuara nga Jungu.

(Përktheu: Qerim RAQI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.